چگالی سنج دو کاره با دو رنج کاری ۰ تا ۷۰ و ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰

۹۵,۰۰۰ تومان

این چگالی سنج مایعات دو کاره توانایی اندازه گیری چگالی مایعات با دقتی مطلوب را داشته و دو نوع رنج چگالی 0 تا 70 و 1000 تا 2000 را اندازه گیری مینماید. نام های دیگر چگالی سنج ، غلظت سنج ، هیدرومتر و دنسیتومتر هم میباشد.