شیرینی سنج ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ – چگالی سنج رنج ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰

۰ تومان

این شیرینی سنج مایعات دارای کاربردهای متعددی بوده که میتوان به قابلیت سنجش قند آن در عملیات های تخمیر اشاره نمود و میتواند از چگالی آب که ۱۰۰۰ گرم در لیتر است را تا ۱۲۰۰ گرم در لیتر ، سنجش مینماید.

ناموجود