تراز نبشی فلزی قرمز رنگ

کیفیت حباب و تراز شوندگی ساده این تراز نبشی آنرا به وسیله ای کار آمد برای عمود سازی انواع ژالن ، شاخص و هر قطعه فلزی یا چوبی تبدیل میکند.

کیفیت ، قیمت منصفانه و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن