انواع دماسنج میله ای شیشه ای الکلی و جیوه ای در اینجا درج میشود.