انواع دماسنج ماکزیموم و مینیموم دیجیتال و جیوه ای در اینجا درج میشود.