دماسنج و رطوبت سنج های دوکاره آنالوگ در اینجا درج میشود.