انواع لوپ های تک چشمی و میکروسکوپ های جیبی در اینجا قرار میگیرند.